Belle Bonarius / componist

CONCERT 2015

Concert Oosterkerk Amsterdam - 21 juni 2015

De zeer lovend ontvangen première van 'Dankzij Bach, Brahms, en Beethoven' vond plaats op 21 juni 2015 in de Oosterkerk te Amsterdam.


Met 8 composities van Belle Bonarius, uitgevoerd door een speciaal daarvoor samengesteld ensemble van zeven solisten. Deze compilatie geeft een impressie.

In the summer of 2015 the critically acclaimed première from the concert 'Thanks to Bach, Brahms and Beethoven' took place at the Oosterkerk in Amsterdam. With 8 compositions from Belle Bonarius, performed by an especially selected ensemble of soloists.This compilation gives an impression.


Met speciale dank aan de musici:

Special thanks to the musicians:


Astrid Lammers - sopraan, Mieke Manschot - alt, Henriëtte Schenk - sopraan, Joost van Tongeren - bas,

Hákon Bjarnasson - piano, Rûna 't Hart - viool, Iulian Vecliuc - hobo.


Een greep uit de reacties van het publiek /Some reactions from the audience:


- 'Uitstekende uitvoering en composities.'

- 'Concertgebouw kwaliteit!'

- ‘Net als Sofia Goebaidoelina: een heel eigen zoektocht: het fascineert

   maar je kan er je vinger niet op leggen.’

- 'Heel bijzonder. Een prachtige en sterke levensenergie.'

- 'Het is niet mijn ding, maar het was wel erg goed.'

'- De kwaliteit van deze muziek staat op zichzelf.'

- 'Wat een heerlijk, mooi en beeldend concert! Ik heb er enorm van genoten

   en wat een geweldig team heb je bij elkaar gebracht. Hoogste klasse!'

- ‘De solo "I Am" heeft net zoveel impact als een hele Mahlersymfonie.’


- 'Excellent performance and compositions.'

- 'Concertgebouw quality!'

- 'Just like Sofia Goebaidoelina: a very particular quest: it is fascinating

  but you can’t exactly grasp it.'

- 'Very special. A beautiful and strong life-energy.'

 -'It's not my cup of tea, but it was very good.''

- 'The quality of this music stands by itself.'

- 'What a delightful, beautiful and visual concert! I enjoyed it tremendously

   and what a great team you got together. Highest class!''

- The "I Am’"-solo has just as much impactas a whole Mahler Symphony.'


Deze video laat een deel uit de compositie Moroccan Tree zien (toelichting bij 5) /This video shows a part from composition Moroccan Tree (explanation at 5)    Violin Ruña 't Hart, piano Hákon Bjarnasson (listening; Mieke Manschot)

TOELICHTING BIJ DE COMPOSITIES*concert 2015(English: see below)


1. I Am (2014)Voor sopraan solo


De solo op de woorden ‘I Am’ luistert als een mantra: een invocatie, een oproep aan je ziel. Binnen deze composities komt de tekst 'I Am' op meerdere plaatsen terug. De melodie kom je opnieuw tegen in het eerste én het derde deel van 'The Gates of Heaven'.


2. Winter2010Voor piano solo


Winter 2010 is een impressionistische compositie, langs ritmen en melodieën meanderend. Opgedragen aan pianist Ineke Canté die mij, op mijn pad als beginnend componist inspireerde met haar krachtige pianospel. En mij met haar gedegen feedback in mijn eigen muzikale taal aansprak.

3. Angelus Domini(2012)Voor bas en mezzo


Eind 2011 kreeg mijn, toen 83-jarige vader een terminale diagnose. Aangezien hij een groot deel van zijn leven in dienst van de katholieke kerk gewerkt had, vroeg ik hem naar zijn favoriete Latijnse tekst, omdat ik voor hem een lied wilde componeren voor het zijn tijd was. Hij citeerde mij het 'Angelus Domini' (vert. 'De Engel des Heren) en gaf daarbij zijn vrije vertaling. In de muzikale verwerking van de vierde zin, -Maria is dan aan het woord-, ontstond de kern van dit Angelus Domini: eerst de uiting van haar acceptatie, dan het opkomen van haar verborgen angst en twijfel en uiteindelijk haar overgave aan en vertrouwenin Gods plan met haar.


4. De la Munte la Mare (2015)Voor althobo solo


Het stuk heette aanvankelijk 'English Hornsolo', dat ik componeerde nadat ik Iulian Vecliuc hobo had horen spelen. Tijdens een repetitie vroeg Iulian mij waarom het eigenlijk zo heet, terwijl de andere stukken zulke poëtische titels dragen. We spraken over de solo en kwamen tot de verbeelding "...van berg naar zee. De melodie neemt je mee in een wandeling over de bergen. Je klautert en daalt weer, en komt uit in de wijde zee."Iulian is geboren in Roemenië, een land van berg en zee. Vandaar in het Roemeens: De la Munte la Mare.

5. Morrocan Tree (2010) ** Piano en viool - reprise


In de winter van 2010 kocht ik in de Amsterdamse Hortus Botanicus eenoeroude boomstronk uit Marokko. Terwijl ik met de stronk in mijn armen door de kersverse sneeuw naar huis liep, kwam spontaan de eerste melodie voor dit stuk naar boven. Het was alsof de oude boom in verschillende stemmingen zoals tedere melancholie en heftige passie - de verhalen door vertelde die mensen in haar schaduw met elkaar hadden gedeeld. (Zie ook bij "Gedichten")


6. Two Songs (2000/2012)Voor mezzo, piano en viool


'Two Songs' zijn afscheidsliederen. Het gedicht "When I am gone" (door Jing Jing) kreeg ik van de moeder van mijn eerste grote liefde na zijn plotselinge overlijden. In diezelfde periode stuurde een vriendin mij de tekst "Do not stand at my grave and weep" (Mary Elizabeth Frye) om mijn rouw te verlichten. Bij het bewerken van beide gedichten tot liederen gaf ik ze resp. de titels "All my Love around You" en "Song of Comfort”. Pas in 2012, vlak na het voltooien van mijn eerste bladmuziek uitgave: 'Maria Magdalena Liederencyclus', durfde ik de in mij al langer gehoorde roep om een meer complete versie van 'Two Songs' aan, en arrangeerde ze door de piano en viool toe te voegen.


7. Song of Life (2010)Voor sopraan, mezzo, (optie plus mezzo/alt), bas en piano


Een eeuwenoude Incatekst heb ik in dit lied in een modern-klassieke muzikale structuur geplaatst. In 2010 verdiepte ik mij in het Inca-sjamanisme van de Q’eros Indianen. Daarbij stuitte ik op een tekst van een sjamanen-invocatie, - een aanroeping van de natuurkrachten -, in een bewerking van Alberto Villoldo. Toen ik later in 2010 in de natuur van Cacciano, - een klein kasteeldorp boven op een Toscaanse berg - verbleef, ontstond de melodie van 'Song of life’. In deze compositie worden zowel de vier windrichtingen als de aarde, de zon, de maan en de sterren geëerd. Onverwacht eindigde het met een heilig getal aan maten: 144. Nog een verrassend toeval was dat pal op het plein vóór de Oosterkerk waar dit lied haar première, een groot mozaïek van een windroos met de vier windrichtingen ligt. De premièredatum was 21 juni 2015.

Op de zomerzonnewende: de dag dat het in volle bloei zijn van de natuur wordt gevierd.


8. The Gates of Heaven (2000/2015)Voor sopraan, mezzo, bas, piano, viool en hobo


Beide gedichten 'The I Am That I Am' en 'The Gates of Heaven' werden rond de millennium- wisseling geschreven voor 'Song of Freedom', een solorecital dat in 2002 in première ging. Ik had tijdens het schrijven aan de gedichten een sterk gevoel dat de nieuwe eeuw ons de kans bied meervrede te creëeren.Tijdens de repetities bleek 'The Gates of Heaven' niet goed in het programma te passen en besloot ik het te bewaren met andere werken die wachten op hun bestemming. Enkele jaren later werd ik midden in de nacht wakker. Ik voelde een sterke drang een boek over Brahms te openen. Al doende werd ik gebiologeerd door een foto van de componist op leeftijd, met zijn lange baard en intens doordringende ogen. Ik kreeg ogenblikkelijk inspiratie voor een pianosolo, die ik uit dankbaarheid 'Brahms Eyes' heb genoemd. Toen ik het stuk later arrangeerde voor piano en viool, bleek het precies samen te voegen met een meer-stemmige versie van 'The Gates of Heaven', dat in 2009 werd voltooid. In 2015 is aan het tweede en derde deel ook de hobopartij toegevoegd.

De hele compositie is als een universele zoektocht om het goede in de wereld te zetten. Het schetst een beeld van het paradijs op aarde. Door de jaren heen realiseerde ik me de symboliek van dit beeld: ieder mens is uiteindelijk zijn eigen poort, zèlf hemel en aarde. En misschien staat die poort wel voor het vinden van wezenlijk zelfbewustzijn in ieder mens apart. Hoewel ik me daar aanvankelijk niet van bewust was, kun je in de muziek van het derde deel van The Gates of Heaven horen dat ik tijdens het schrijven beïnvloed was door Beethovens' Negende: Alle Menschen werden Brüder.

Net als Bach en Brahms maakt Beethoven deel uit van ons collectief muzikaal geheugen.INTRODUCTION TO THE COMPOSITIONS concert 2015


1. I Am (2014)For soprano solo


The solo on the words ‘I Am’ is like a mantra, an evocation, a call to your soul. Within these compositions the text ‘I Am’

returns at several places. The melody returns in the first and third part of ‘The Gates of Heaven’.


2. Winter2010For piano solo


Winter 2010 is an impressionistic composition, it meanders through rhythms and melodies. Dedicated to pianist Ineke Canté who, on my road as a beginning componiser inspired me with her powerful piano-play. And who answered me with her substantial feedback in my own musical language.


3. Angelus Domini (2012)For bass en mezzo


In 2011 my, at that time 83-year old father was diagnosed with a terminal disease. Since he had served in the catholic church for a great part of his life, I asked him for his favorite Latin text, so I could compose a song for him before it was his time to leave. He cited to me the 'Angelus Domini' (translation: The Angel of God). The musical translation of the fourth sentence, when Maria speaks, became the core of this Angelus Domini. First the expression of her acceptation, then the arising of her hidden fears and in the end her surrender to en trust in Gods plan with her.


4. De la Munte la Mare (2015)For althobo solo


This solo was composed after hearing Iulian Vecliuc play the hobo. During a repetition he asked me why all my other compositions have such poëtical names and this was just ‘English Horn solo’. We imagined how it is like the melody takes you for a walk in the mountains. While ascending and descending in the first part you come down into the wide open sea, the Largo. Iulian is born in Romania, a land with mountains and sea. Thus it became De la Munte la Mare (from mountain to sea), in Romanian.


5. Moroccan Tree (2010)* For violin and piano


In the winter of 2010 I bought an ancient tree trunk from Morocco in the Amsterdam Hortus Botanicus. While I walked homewards with the trunk in my arms, the first melody of the piece arose spontaneously. It was as if the old tree told me in several different moods - like tender melancholy and intense passion - the stories people had shared in her shadow.


6. Two Songs (2000/2012)For mezzo, piano en violin


'Two Songs' are farewell songs. The mother of my first great love gave me the poem "When I am gone" (by Jing Jing) after he died unexpectedly. In that same period a friend send me the text "Do not stand at my grave and weep" (from Mary Elizabeth Frye) to relieve my mourning. When I arranged both texts I changed the titles in respectively "All my Love around You" en "Song of Comfort”. Only in 2012 , after finishing my first sheet music publication of 'Maria Magdalena Song Cycle’, I dared to answer the inner call for a more complete version with piano and violin.


7. Song of Life (2010)For soprano, mezzo, (option plus mezzo/alt), bass and piano


In 2010 I was inspired by the Inca shamans of the Q’eros Indians.The words of an ancient Incatext, an evocation of the forces of nature, were arranged by Alberto Villoldo and I placed them in a modern-classical musical structure. When later in 2010 I stayed in Cacciano, a small castle-village high up in the middle of nature on the mountains of Toscany, the melody of Song of Life arose spontaneously. In this song the four wind directions are honored, as well as the earth, the sun, the moon and stars. Unexpectedly the composition finished with 144 bars, a sacred number. It was premièred in the Oosterkerk in Amsterdam - which has a huge wind rose in front of it - on the summer-solstice of june 21st 2015: the day of celebrating natures full blossoming.


8. The Gates of Heaven (2000/2015)For soprano, mezzo, bass, piano, viool en hobo


Both the poems 'The I Am That I Am' and 'The Gates of Heaven' were written around the millennium- change for ‘Song of Freedom', a solo-recital premièred in 2002. While writing the poems I had a strong sense the new century is giving us the chance to create more peace. During the rehearsals 'The Gates of Heaven' however did not fit in well, so I decided to save it with other works waiting for their destination. Several years later I woke up in the middle of the night. I felt a strong drive to open a book about Brahms. In doing so I was mesmerized by a picture of the composer on age, with his long beard and intense piercing eyes. Instantly I was inspired to write a piano solo, out of gratitude I called it Brahms Eyes. When I arranged the piece later for piano and violin, it turned out to fit in perfectly with a polyphonic version of The Gates of Heaven, that was completed in 2009.Just before the première in 2015 the hobo part was added.


The whole composition is like a universal quest for placing the good in the world. It features an image of paradise on earth. Throughout the years I realized the symbolism of this image: in the end every human being is his own gate, heaven and earth himsèlf. Maybe the gate stands for essential self-consciousness in every individual human. Though initially I wasn’t conscious of it, one can hear in the third part of the Gates of Heaven that during writing this music I was inspired by Beethoven’s Ninth:

Alle Menschen werden Brüder. Just like Bach and Brahms, Beethoven is part of our collective musical consciousness.* Zie ook/See also at "Gedichten"

** Foto's Yoeri Bonarius Jager